minus wielkość 1 wielkość 2 wielkość 3 plus

DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO - najczęściej zadawane pytania:

 

 

Kto dofinansuje nam wyjazd ?
 
 

Dofinansowanie uzyskamy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a dokładnie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek. Wniosek należy złożyć osobiście, za pośrednictwem opiekuna w PCPR lub w niektórych przypadkach składa sam organizator turnusu wraz z niezbędnymi załącznikami.


Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?


Wniosek rozpatrzony zostaje do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów (+7 dni na odpowiedź pisemną). 

 

Kto może otrzymać takie dofinansowanie?

 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie należy się osobie niepełnosprawnej, ewentualnie jeśli zajedzie taka potrzeba opiekunowi tej osoby.

 

 

Czy dofinansowanie można uzyskać tylko na turnusy stacjonarne?

 

 

Nie. Dofinansowanie obejmuje zarówno turnusy stacjonarne jak i niestacjonarne czyli takie, które nie odbywają się w jednym miejscu np. obozy wędrowne. 

 

 

Czy dofinansowanie obejmuje turnusy zagraniczne?

 

Dofinansowanie dotyczy turnusów organizowanych tylko na terenie kraju dla grup liczących co najmniej 20 uczestników. 

 

Czy mogę sobie wybrać dowolny ośrodek?

 

Nie. Można wybrać ośrodek, który jest dostosowany do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej oraz organizuje turnusy zgodne z zaleceniami lekarza.

 

Czy dofinansowanie obejmuje wszystkie ośrodki organizujące takie turnusy?
 

 

Nie. Obejmuje jedynie organizatorów turnusów (dotyczy turnusów stacjonarnych i niestacjonarnych) posiadający wpis do specjalnego rejestru prowadzonego przez wojewodę tzw. Centralnej Bazy Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych
 (
 http://ebon.mpips.gov.pl/organizatorzy/
 ).

 

Jakie warunki musi spełniać osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie?

 

 

Przede wszystkim na turnus musi skierować nas lekarz prowadzący. Należy pamiętać również, że osoby które w danym roku korzystały już z takiego dofinansowania, nie mogą skorzystać z niego ponownie  - musi być zachowana zasada jednego dofinansowania w jednym roku. Obowiązkiem jest również uczestniczenie w zabiegach i zajęciach organizowanych na turnusie. Dofinansowania nie otrzymają również osoby, które chcą pełnić funkcje kadry (opiekunowie osób mogą uzyskać dofinansowanie na odrębnych zasadach). Jeśli chodzi o warunki finansowe, dochód osoby ubiegającej się nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia (65% w przypadku osób samotnych).


 

Jakie dodatkowe dokumenty należy przedstawić by uzyskać dofinansowanie?


Należy przedłożyć oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym. Informacja taka jest potrzebna w celu weryfikacji, czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie spełnia kryteria dochodowe. Oblicza się ją przez dodanie wszystkich dochodów netto (pomniejszone od zasiłek pielęgnacyjny) za ostatni kwartał całej rodziny a następnie podzielenie ich przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Jeśli dochód członka rodzinny jest zmienny to wyliczamy średnią z ostatnich 3 miesięcy. Potrzebna nam będzie również kopia o orzeczeniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o niepełnosprawności.W przypadku turnusów z zabiegami fizjoterapeutycznymi należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia (1 dnia turnusu). Notatka musi zawierać aktualne informacje o stanie zdrowia.

 

Kto może uzyskać dofinansowanie dla opiekuna?
 

Osoba niepełnosprawna ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dawna I i II grupa) lub osoba z orzeczeniem równoważnym. Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia. Opiekun w obu przypadkach nie może należeć do kadry opiekuńczej, musi być osobą pełnoletnią i należeć do najbliższego grona osoby niepełnosprawnej (rodzina). 

 

Czy warto starać się o takie dofinansowanie?
 

Jak najbardziej. Dofinansowanie takiego turnusu może wynieść do 27% przeciętnego wynagrodzenia . Kwota ta uzależniona jest od wielu czynników np. takich jak stopień niepełnosprawności czy wiek uczestnika. Ponieważ dofinansowanie można uzyskać jednorazowo w ciągu roku warto pomyśleć nad turystyką indywidualną by nasz wyjazd nie ograniczał się do jednego na rok.
 

Gdzie znajdę gotowe druki wniosków oraz bazę ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne?
 

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: http://ebon.mpips.gov.pl/wprowadzenie/

Do otwarcia plików .pdf potrzebny jest dowolny darmowy program komputerowy to plików z tym rozszerzeniem.

Również w PCPR możemy otrzymać wniosek o przyznanie dofinansowania z środków PFRON oraz wniosek dla lekarza prowadzącego, z oświadczeniem o konieczności uczestniczenia opiekuna w turnusie (ważny 3 miesiące!) Jeśli będzie potrzeba dostarczenia dodatkowych dokumentów PCPR poinformuje nas o tym w ciągu 10 dni. 

 

Jeśli otrzymam dofinansowanie to nie muszę już nic robić?
 

Nie do końca. Należy zgłosić fakt dofinansowania wybranemu ośrodkowi w terminie 30 dni od otrzymania decyzji, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Resztą zajmuje się PCPR, które musi dostarczyć dofinansowanie do wybranego ośrodka. 


 

 Gdzie mogę dowiedzieć się więcej? 
 

 

Wszelkie aktualne informacje znajdą Państwo na stronie PFRON pod adresem internetowym:  


http://www.pfron.org.pl/pl/najczesciej-zadawane-p/inne/1042,Dofinansowaniedoturnusurehabilitacyjnego.html 


lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie.


 

Artykuł został opracowany na podstawie informacji zawartych na stronie PFRON i Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie.